برج آکنه

برج آکنه چیست؟ برجهای آکنه ، قسمت مهمی از تجهیزات وسیع انتقال جرم و حرارت هستند. امروزه، استفاده از برجهای پر شده به دلیل افت…
فهرست