اسپری اسکرابر

اسپری اسکرابر چیست؟ غبارگیرهایی که از مایعات استفاده می‌کنند به عنوان اسکرابر شناخته می‌شوند.در این سیستم‌ها مایع پاک کننده ( معمولاً آب ) وارد تماس…
فهرست