آلودگی هوا چیست؟

آلودگی هوا چیست؟   آلودگی هوا تغییر در ویژگی‌های طبیعی جو بردست مواد شیمیایی، غباری یا عامل‌های زیست‌شناختی‌است. جو یا اتمسفر سامانه‌ٔ گازیِ طبیعیِ…
فهرست