گزارش صدا و سیما از شرکت شمش خورشید پارس و سیستم غبارگیر اجرا شده توسط شرکت شایان صنعت
طراحی، ساخت و راه اندازی سیستم غبارگیر Offline
جهت کوره قوس الکتریکی ۷ مگاوات
غبار ناشی از تولید فروسیلیکو منگنز

فهرست