مهندس کمال عابدکریمی

رئیس هیئت مدیره

مهندس سجاد کاظمی پور

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

دکتر مهدی مامن پوش

نایب رئیس هیئت مدیره

مهندس وحید سعید فر

مدیر واحد فنی و مهندسی

اصغر تقی پور

مدیر مالی

مهندس علیرضا نهاوندی

مدیر فروش
فهرست