طراحی؛ ساخت و راه اندازی سیستم غبارگیر
جهت دو ست کورا القایی ۱۵ تنی
شرکت آذر آبادگان ارس

فهرست