سیکلون و مولتی سیکلون چیست؟

یکی از مرسوم‌ترین وکم استهلاک‌ترین ودر ظاهر ساده ترین نوع سپراتورها سیکلون سپراتوراست.

با توجه به معنای لغوی آن که به معنای جدا کننده گرد بادی است این سپراتوربراساس نیروی گردبادی توسط بدنه هلیکال آن تولید می‌شود کارمی کند بر خلاف ظاهر ساده دستگاه که فاقد موتور.پره.ولوازم متحرک وبرقی می‌باشد این دستگاه کارکرد جالب وازنظرعلمی پیچیده ای دارد. یکی از مسایل جالب دراین دستگاه این است که در سپراتورهای معمول حداقل یک پره متحرک وجود دارد که با نیروی الکترو موتور چرخیده وجریان هوا تولید کرده وبار ریز را از درشت جدا می‌کند.جریان هوای گرد بادی دراین دستگاه توسط بدنه آن تولید می‌شود که این بدنه به صورت هلیکال ساخته شده ودارای انحنای حساب شده است که به عنوان شتاب دهنده جریان گردبادی عمل کرده وباعث شتاب گرفتن جریان درجهت انحنای بدنه وادامه یافتن حرکت چرخشی هوا شده که باعث تولید جریان گردبادی می‌شود.

بار ورودی که شامل دانه‌های ریزودرشت می‌باشد به محض ورود درمعرض جریان گردبادی قرارگرفته وشروع چرخش می‌کند .شتاب این چرخش ²rω می باشد کهr شعاع بدنه هلیکال وω سرعت زاویه ای می‌باشد ونیروی ناشی از ذرات در معرض شتابrω² معادلmrω² می باشد که m جرم ذرات می‌باشد ازطرفی نیروی وزن ذرات نیز معادل mgمی باشد چون مقادیر g .ω .r ثابت می‌باشد وتنها جرم ذرات مختلف متغیر است جرم ذرات است که تعیین کننده نیروی وارده است به این صورت که ذرات با جرم بیشتر یا دراصطلاح”زبرتر” تحت تاثیر نیروی وزن m g قرار گرفته وبه پایین افتاده واز خروجی پایین سیکلون خارج می‌شود وذرات با جرم کمتر یا در اصطلاح “بارنرم ” تحت تاثیر نیروی گردابی mrω² قرار گرفته وبا جریان گردابی همراه شده واز خروجی بالای سیکلون خارج شده و وارد مرحله بعدی که بسته به نوع خط می‌تواند بگ فیلتر یا ماشین آلات دیگر باشد می‌شود . یکی از اصلی‌ترین کارهای سیکلون گرفتن زبره بار ونرم کردن بار است که براساس شتاب چرخشی وشتاب ثقلی زمین g کار می‌کند از این رو گاها سپراتور ثقلی می‌نامند.

امروزه شکل ساده سیکلونها می‌توان در جارو برقی‌های جدید خانگی نیز دید که کارآن نیز جمع آوری دانه‌های درشت وفرستادن غبار به کیسه جاروبرقی است.

گالری تصاویر محصول

فهرست