تبدیل فیلترهای الکتریکی به فیلترهای هیبرید – بخش اول

تبدیل فیلترهای الکتریکی به فیلترهای هیبرید - بخش اول
حدود 30 سال، رسوب دهنده هاي الکترواستاتیکی در کارخانه کمري تیتان در یونان، طول عمر و قابلیت اطمینان به عملکرد خود را براي غبار زدایی از کوره سیمان به اثبات رساندند ولی با توجه به قوانین سختگیرانه براي انتشار غبار و استفاده از تایر به عنوان سوخت، این فناوري فیلتراسون نیاز به بروزرسانی داشت. شرکت هاي تیتان و اف ال اسمیت اقتصادي ترین راه را، تبدیل الکتروفیلتر به فیلترهاي هیبرید اعلام کردند.

در تلاش براي دستیابی به بازده بهینه فیلتراسیون براي شرایط مختلف عملیاتی، فیلترهاي هیبرید به عنوان فناوري جدید و راه حلی مناسب براي جداسازي غبار از گاز در صنایع معدنی و سیمان معرفی شدند.

فیلتر هاي هیبرید قابل استفاده براي کوره، سردکننده، آسیاب سیمان، آسیاب زغال و جریان هاي بازگشتی هستند.شرکت اف ال اسمیت بیش از 20 فیلتر هیبرید را براي این تجهیزات تامین کرده است.

طراحی فیلتر هیبرید: 

فیلتر هیبرید را به دو صورت متفاوت می توان طراحی کرد:

 • نصب یک فیلتر پارچه اي بعد از یک الکتروفیلتر موجود.
 • نصب یک فیلتر پارچه اي و یک الکتروفیلتر در یک محفظه.

 

در مورد اول الکتروفیلتر و فیلتر پارچه اي دو بخش کاملا مجزا هستند که به وسیله مجرایی به هم متصل می شوند. در مورد دوم محفظه الکتروفیلتر و بخش هاي الکتریکی آن نگهداشته می شوند و برخی از  قسمت هاي انتهایی آن حذف و به وسیله فیلتر پارچه اي جایگزین می شود.

2c0555a1f7e8d10561f335c80f9db524

در هر دو مورد الکتروفیلتر غبار و ذرات بزرگ را می گیرد و فیلتر پارچه اي مسئول حذف بخش نرم غبار است. در این مقاله به بررسی تبدیل الکتروفیلتر به فیلتر هیبرید در یک محفظه پرداخته شده است.

ملاحضات عمومی براي تبدیل الکتروفیلترها به فیلترهاي هیبرید: 

در هنگام ارتقا یک واحد کنترل آلودگی هوا به علت ملاحضات زیست محیطی، موارد زیر باید در نظر گرفته شود:

 • هزینه سرمایه گزاري
 • هزینه هاي عملیاتی
 • در دسترس بودن تجهیزات
 • قابلیت نگهداري
 • فضاي واحد تولیدي
 • شرایط مکانیکی الکتروفیلتر موجود و سیستم انقال غبار
 • ظرفیت فن و مجاري انتقال
 • نیازهاي فرآیندي و سوخت مورد استفاده

 

با توجه به موارد بالا براي ارتقا یک فیلتر مراحل متعددي موجود دارد و راه حل بهینه بستگی به قابلیت شناخت نیازهاي کارخانه، درخواست هاي مشتري و قابلیت برآورد معایب و مزایاي این ارتقا براي کارخانه دارد.

جدول زیر مقایسه فیلترهاي پارچه اي و الکتروفیلتر ها را نشان می دهد. با توجه به شرایط هر کدام از فیلتر ها و نیازهاي کارخانه می توان فیلتر مناسب را انتخاب کرد.

الکتروفیلتر فیلتر پارچه اي متغیر
  25   120-150 معمولی افت فشار mmWG
  75-100 هیبرید
حداکثر 5 کمتر از 5 غبار خروجی (3(mg/Nm
متوسط تا زیاد کم حساسیت غبار خروجی به متغیرهاي فرآیند
  400   240-260 دماي قابل تحمل (C°)
زیاد کم ریسک انفجار
کم زیاد ریسک آتش سوزي
خیر بله فیلتراسیون کامل
پایین- به صورت برون خطی بالا-به صورت درون خطی قابلیت تعمیرات
4 سال 4 سال کیف ها زمان سرویس
8 سال محفظه

 

مزایاي تبدیل فیلتر در مقایسه با احداث یک فیلتر جدید: 

تبدیل الکتروفیلتر به فیلترهاي هیبرید چه از نظر غبار خروجی از فیلتر و چه از نظر هزینه هاي سرمایه گذاري و عملیاتی داراي مزایاي متعددي است:

 • کارایی: غبار خروجی از فیلتر هیبرید معمولا بسیار کمتر از الکتروفیلتر تبدیل نشده است. فیلتر هیبرید در هنگام از کار افتادگی  الکتروفیلتر هم غبارگیري را انجام می دهد.
 • هزینه سرمایه گذاري:   هزینه سرمایه گذاري کمتر از فیلتر پارچه اي جدید به علت استفاده مجدد از ساختار، سامانه انتقال غبار و سامانه کنترل و همچنین مصرف برق بالاتر از فیلتر پارچه اي در عوض مصرف کمتر پارچه.
 • هزینه هاي عملیاتی: جداسازي غبار در الکتروفیلتر قسمت اول موجب احتیاج کمتر به تمیز کردن فیلتر هاي پارچه اي قسمت دوم در فیلتر هیبرید می شود که در نتیجه هزین ههاي هواي فشرده براي تمیز کردن پارچه ها کاهش می یابد.

هزینه هاي برق براي یکسوکننده و فن الکتروفیلتر  معمولا کمتر از هزینه برق فن یک فیلتر کیسه اي معمولی است. با این وجود اشکالات و پی آمد هایی براي تبدیل الکتروفیلتر به فیلتر هیبرید باید در نظر گرفته شود که شامل موارد زیر است:

 • نگهداري و تعمیر فیلترهاي پارچ هاي مدرن براي فیلترهاي آسیاب مواد خام معمولا به صورت درون خطی است در صورتی که فیلترهاي هیبرید مانند الکتروفیلترها به صورت برون خطی کار می کنند.
 • قسمت الکتروفیتر فیلتر هیبرید بیشتر غبار را جذب می کند و قسمت بسیار نرم غبار به سمت فیلتر پارچه اي می رود که این غبار بسیار نرم باعث ایجاد کیک بسیار سختی روي فیلتر پارچه اي می شود که علت آن تراکم غبار نرم یک اندازه است.
فهرست