تبدیل فیلترهای الکتریکی به فیلترهای هیبرید – بخش دوم

 

تبدیل فیلترهای الکتریکی به فیلترهای هیبرید - بخش دوم

تبدیل الکتروفیلتر کوره و آسیاب خط دوم کارخانه کمري تیتان: 

 

کارخانه کمري تیتان به علت قوانین محیط زیستی و اینکه الکتروفیلتر آن جوابگوي قوانین محیط زیستی نبود به فناوري جدید فیلترهاي هیبرید علاقه نشان داد.  الکتروفیلتر کوره – آسیاب مواد خام توسط شرکت اف ال اسمیت ساخته شده بود و مدیران شرکت تیتان درخواست جایگزینی الکتروفیلتر اصلی با یک فیلتر کیسه اي را در سال 1977 داده بودند.

تمرکز دقیق بر کاهش زمان کوره سیمان نشان داد که تعویض الکتروفیلتر با فیلتر کیس هاي در همان مکان، گزینه مناسبی نیست و با توجه به نبود فضا براي ایجاد فیلتر کیس هاي جدید شرکت کمري تیتان در انتها فیلتر هیبرید را انتخاب کرد.  اطلاعات و کد فیلتر انتخاب شده در جدول زیر آمده است.

 

اطلاعات طراحی فیلتر هیبرید
  FAA 3636-145110/T/T/L2D کد الکترو فیلتر شرکت اف ال اس
  RC/PJ/2268/8×127/(18×9)x2x7/1/S/7LS کد فیلتر پارچه اي  شرکت اف ال اس
  3900Nm3/h دبی گاز طراحی
  ePTFE با پوشش Wowen Glass  کیسه 8 متري 2268 کیف ها
  118 °C دماي عملیاتی
  -400 mmWG فشار استاتیک
 0,48 kg/m3 دانسیته گاز
93 g/Nm3 بار غبار( بر مبناي خشک )

اطلاعات و کد فیلتر  هیبرید شرکت کمري تیتان

 

  • شرح فیلتر هیبرید انتخاب شده:

همانطور که فیلتر هیبرید در شکل زیر نشان می دهد، ضروري است که پوشش فیلتر تا قسمت فیلتر هاي کیسه اي که نیاز دارد در معرض نسبت A/C حدود m/min 3,1 قرار گیرد، گسترش یابد. کیسه ها در هفت جعبه که در بالا قرار گرفته اند توزیع شده اند و هر قسمت تعد یلکننده خروجی خاص خود را دارد. هدف از قرارگیري این تعدیل کننده هاي خروجی، غبارگیري در شرایط برون خطی است. این تعدیل کننده ها یکی از مهمترین ابزار براي نگهداري نیمه درون خطی است.

Dcc28b5c32f0f97ef8fdc383f3f22079

محفظه فیلتر هیبرید

 

  • آنالیز جریان:

برنامه CFD7 براي آنالیز و اطمینان از اینکه الگوي جریان گاز تحت کنترل باشد، به کار گرفته می شود. نتایج شبیه سازي با CFD  در شکل (1-3) آمده است. رنگها سرعت جریان را نشان می دهند و قسمت مقیاس ها هم در سمت راست شکل زیر آمده است.

A756ec3a2ff8f211b41f2e8f3f430a5b

نتایج شبیه سازي CFD  فیلتر هیبرید

 

جریان  چه در ورودي فیلتر و چه در قسمت الکتروفیلتر تا کیس ههاي فیلتر پارچه اي کاملا توزیع شده است. مقدار سرعت m/s 5,2 است که مقداري قابل قبول براي قسمت ورودي فیلتر کیسه اي است.

سرعت زیاد ممکن است موجب پوشیده شدن کیسه ها با غبار یا چسبیدن کیسه ها به هم یا تاب خوردن کیسه ها شود و باید از آن جلوگیري کرد.

 

کارایی فیلترهاي هیبرید در تیتان کمري: 

فیلتر هاي این شرکت  در حدود 12 ماه است که در حال کار هستند و کارایی آنها مطابق انتظار است.اطلاعات کارایی این فیلتر ها در جدول زیر آمده است

اطلاعات طراحی فیلتر هیبرید
 620000m3/h جریان
  118 °C دما
 کمتر از3 g/Nm10 غبار خروجی
 80-85 mmWG افت فشار بین دو فلنج
 34 kV ولتاژ قسمت الکتروفیلتر
 170mA جریان قسمت الکتروفیلتر
 7239 m2 سطح فیلتراسیون فیلتر پارچ هاي
2,5  bar فشار تمیز کردن کیسه ها
1,3 – 1,4 m/min A/C نسبت

کارایی فیلتر هیبرید کارخانه کمري تیتان

 

مقایسه فیلترهاي پارچه اي و فیلترهاي هیبرید: 

یک فیلتر پارچ هاي جدید 1 یورو به ازاي هر متر پارچه هزینه سرمایه گذاري بیشتري  میخواهد و علاوه بر آن هزینه هاي فن، مجاري، دودکش و نصب را در مقایسه با فیلتر هیبرید دارا است.  با توجه به جدول زیر هزینه برق مصرفی فیلتر هیبرید در حدود %40 کمتر از فیلتر پارچه اي جدید است.

میزان برق مصرفی kW نوع فیلتر
  312 فن فیلتر پارچه اي
  30 کمپرسور
  342 کل
  69,4 بخش الکتروفیلتر فیلتر هیبرید
  166 بخش فیلتر پارچه اي
  7,5 کمپرسور
  243 کل

مقایسه میزان برق مصرفی فیلتر هیبرید و فیلتر پارچه اي

بنابراین هم از لحاظ سرمایه گذاري اولیه و هم از لحاظ هزینه هاي عملیاتی فیلتر هیبرید انتخابمناسبی براي کارخانه کمري تیتان بوده است.

فهرست