برج آکنه چیست؟

برجهای آکنه ، قسمت مهمی از تجهیزات وسیع انتقال جرم و حرارت هستند. امروزه، استفاده از برجهای پر شده به دلیل افت فشار کمتر، ظرفیت و انتقال جرم بالاتر نسبت به برجهای سینی دار، در حال افزایش است.
در این تحقیق پارامترهای مؤثر بر عملکرد برج مانند ماندگی مایع و ضرایب انتقال جرم فاز گاز در برج رطوبت زنی با استفاده از آکنه‌های نامنظم در برجهایی به قطر 0.2 و 0.1 متر و ارتفاع 1 متر، اندازه گیری شد. در آزمایشات، از آب و هوا برای فاز گاز و مایع استفاده شد. دبی هوا بین 1.32تا 3.93 مترمکعب بر ساعت و دبی مایع 10 تا 70 مترمکعب بر ساعت می‌باشد. یکی از پارامترهای تاثیر گذار بر انتقال جرم سطح تماس موثر است.

3c7d5407b2dcce33611e63e02c8bfe80

در این تحقیق از مدل Nakajima جهت محاسبه سطح تماس موثر استفاده شد، سپس مقادیر آزمایشگاهی ضرایب انتقال جرم فاز گاز با مدل‌های Zech, Onda, Billet, Shulman, Grouff, Shi مقایسه شد. درصد خطای نسبی میانگین این مدلها با نتایج آزمایشگاهی به ترتیب %7، %5، %15، %21، %45 و %195 می‌باشد. نتایج نشان داد که با کاهش قطر برج، ضریب انتقال جرم فاز گاز (Kg.ae) افزایش می‌یابد. همچنین مقادیر ماندگی بدست امده نشان داد که ماندگی در برج به قطر 0.1بیشتر از برج به قطر 0.2متر می‌باشد.

گالری تصاویر محصول

فهرست