اسپری اسکرابر چیست؟

غبارگیرهایی که از مایعات استفاده می‌کنند به عنوان اسکرابر شناخته می‌شوند.در این سیستم‌ها مایع پاک کننده ( معمولاً آب ) وارد تماس با جریان گاز حاوی ذرات غبار می‌شود.تماس بیشتر سطح تماس گاز با مایع موجب افزایش راندمان جداسازی می‌شود

دامنه گسترده ای از اسکرابر وجود دارد اما تمامی این سیستم‌ها از سه بخش اصلی تشکیل می‌شوند

الف) رطوبت زن

فرآیند رطوبت زنی موجب تجمع ذرات ریز و افزایش توده‌های بزرگ‌تر خواهد شد و جمع آوری غبارات را سهل‌تر می‌سازد

ب) تماس مایع و گاز

از جمله مهم‌ترین مسائلی است که راندمان غبارگیری را تحت تاثیر قرار می‌دهد.ذرات و قطرات به وسیله چهار مکانیزم رایج در تماس با هم قرار می‌گیرند

اول – جداسازی به کمک اینرسی

زمانی که قطرات در مسیر جریان هوای غبارآلود قرار می‌گیرند، جریان جدا شده و دور آنها جریان می‌یابد.به سبب وجود اینرسی، ذرات غبار بزرگ حرکت خود را در مسیر مستقیم ادامه خواهند داد و با قطرات آب برخورد کرده و به دام می‌افتند

دوم – جداسازی به کمک حائل

ذرات غبار ریز که به همراه جریان هوا با قطرات آب به صورت مستقیم برخورد نخواهند کرد اما بر روی ذرات بزرگتر عبور کرده و به انها می‌چسبند

سوم – جداسازی به کمک نفوذ

زمانی که قطرات آب در میان ذرات غبار پراکنده می‌شوند، ذرات غبار بر روی سطوح قطره به سبب وجود حرکت براونی و یا نفوذ ته نشین می‌شوند.این روش اساس فرآیند جمع آوری ذرات غبار با ابعاد پایین‌تر میکرون است

چهارم – جداسازی به کمک کندانس کردن

اگر جرین گاز عبور کننده در مین اسکرابر تا یک حد مشخص سرد شود، کندانس رطوبت بر روی ذرات غبار رخ خواهد داد.این افزایش در اندازه ذرات منجر به سهولت در جمع آوری خواهد شد

165782942ecffa1afc03658eca577cc8

ج) جداسازی مایع از گاز

بدون در نظر گرفتن روش تماس به کار گرفته شده، باید تا حد ممکن مایعات و غبارات موجود جداسازی شوند.در ابتدا تماس به وقوع پیوسته و ترکیب قطرات آب و غبارات به وجود آمده است.با افزایش ابعاد این ذرات در غبارگیر به سکون خواهند رسید
گاز عبور داده می‌شوند.آب کثیف خارج شده از اسکرابر نیز یا پاکسازی شده و تخلیه می‌شود و یا دوباره به اسکرابر باز گردانده می‌شود.غبار از اسکرابر در واحد زلال سازی و یا به کمک سیستم‌ها مکانیکی پاکسازی می‌شود.معمولاً اسکرابر‌ها را به چهار گروه عمده تقسیم می‌کنند

: چهار گروه اسکرابر‌ها عبارت اند از
اسکرابر با انرژی پایین، اسکرابر با انرژی کم تا متوسط، اسکرابر با انرژی متوسط تا زیاد و اسکرابر با انرژی بالا

گالری تصاویر محصول

فهرست