اتاق ته نشینی یا اتاقک نشست

یکی از وسایل اولیه کنترل ذرات منتشره که از یک اتاقک انبساطی تشکیل شده است. سرعت گاز در این اتاقک تا حدی کاهش می‌یابد که ذرات با استفاده از نیروی ثقل قادر به ته نشینی باشند. در صنایع مختلف مورد استفاده قرار گرفته و عمدتاً برای حذف ذرات درشت
جریان هوا تا محدوده سایز 60- 40 میکرومتر بکار می‌رود. مکانیسم اصلی جداسازی ذرات در این غبارگیر مبتنی بر نیروی ثقل زمین است در حالیکه در غبارگیرهای دیگر جداسازی ذرات با این مکانیسم سهم اندکی در جمع آوری ذرات دارد.

افت فشار این اتاقکها کم و معمولاً کمتر از g.w.in 2 می‌باشد.
مزایا: ساختار ساده، هزینه اولیه و نگهداری کم، افت فشار پائین و دفع ساده ذرات گرفته شده
اساساً دو نوع رسوب دهنده ثقلی وجود دارد که عبارتند از : اتاقک انبساطی ساده و اتاقک ته نشینی چندطبقه اتاقک انبساطی شبیه یک جعبه افقی بلند متشکل از یک ورودی، خروجی و هاپر می‌باشد. جریان هوا با عبور از ورودی دستگاه وارد اتاقک انبساطی شده و در آنجا سرعت جریان هوا کاهش می‌یابد. کاهش سرعت جریان هوا تا حد s/ft 10- 1 باعث ته نشینی ذرات درشت تحت تأثیر نیروی ثقل زمین می‌شود.

از لحاظ تئوریکی اتاقک ته نشینی با طول نامحدود قادر به جمع آوری ذرات خیلی کوچک )μm 10>( نیز می‌باشد.نرخ ته نشینی مؤثر ذرات با افزایش آشفتگی جریان، کاهش می‌یابد لذا بایستی سرعت جریان گاز در این اتاقک تا حد امکان کم باشد. سرعت بالا باعث بلند شدن مجدد ذرات ته نشین شده نیز می‌شود. از طرفی سرعتهای خیلی کم نیز باعث افزایش فوق العاده اندازه اتاقک می‌شود.

فهرست